Konkurs w Galerii Madison Gdańsk

0
859
galeria madison gdańsk promocje
galeria madison gdańsk promocje

galeria madison gdańsk promocje

Galeria Handlowa Madison świętuje już siódme urodziny, to okazja na wygranie podwójnego biletu na wyjątkowy spektakl „Od West Endu do Broadwayu” w Gdyni.
Warunkiem jest zrobienie zakupów na min. 200 złotych (oprócz Bomi) i na podstawie faktur czy paragonów weźmiemy udział w losowaniu. Punk Informacyjny znajduje się na parterze Galerii Madison. Tam uzyskamy wszelkie informacje.

Konkurs trwa od 2 do 28 listopada tego roku.

Ogólne zasady Promocji 7 Urodziny Galeria Handlowa MADISON Gdańsk

1. Organizatorem Promocji 7 Urodziny CH madison gdańsk jest Madison w Gdańsku, przy ul. Rajskiej 10,, zwana dalej w treści regulaminu Madison Gdańsk.

2. Regulamin organizowanej przez Galeria Madison Promocji 7 Urodziny MADISON Gdańsk (zwanej dalej „Promocją”), przeznaczonej dla Klientów Madison Gdańsk jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej Promocji oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Klientem Galeria Handlowa Madison, a Madison Gdańsk, będącą właścicielem i organizatorem Promocji.

3. Czas trwania Promocji obejmuje termin od 2 do 28 listopada 2010 r., przy czym madison gdańsk zastrzega sobie możliwość jej skrócenia lub przedłużenia o następne okresy promocyjne.

4. Klient madison gdańsk za dokonanie zakupów w trakcie trwania Promocji może otrzymać nagrody rzeczowe na warunkach określonych w dalszej części regulaminu.

Uczestnicy Promocji 7 Urodziny Madison w Gdańsku

5. Uczestnikiem Promocji staje się każda osoba fizyczna, która dokona zakupów w Madison w Gdańsku w terminie między 2 a 28 listopada 2010 r i przystąpi do Promocji zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu Promocji.

6. Galeria Handlowa Madison Gdańsk zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika bez podawania powodu wykluczenia.

Informacje o nagrodach rzeczowych w Promocji: 7 Urodziny GH MADISON

7. Informacje o Promocji umieszczone są w serwisie madison.gda.pl

8. Nagrodami w Promocji są zaproszenia dla 2 osób każde, na spektakl „Od West Endu do Broadwayu”, który odbędzie się dn. 8 grudnia 2010 r w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

9. Wartość zaproszenia dla 2 osób wynosi 110,00 zł brutto.

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu koncertu bez podania przyczyny.

11. Nagrody przyznawane w Promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art 21 ust. 68a Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady przyznawania nagród rzeczowych w Promocji 7 Urodziny GH MADISON GDAŃSK

12. Nagrody w Promocji można zdobywać dokonując zakupów w Madison Gdańsk Sklepy na łączną kwotę minimum 200,00 zł.

13. Zakupów objętych Promocją, można dokonywać we wszystkich lokalach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Madison Gdańsk, z wyjątkiem supermarketu BOMI, w okresie 2 – 28 listopada 2010 r.

14. Wartość zakupów, określona na podstawie otrzymanych paragonów lub faktur na kwoty niższe niż 200,00 zł sumuje się.

15. Paragony lub faktury będące podstawą otrzymania nagrody muszą potwierdzać dokonanie zakupów w czasie obowiązywania Promocji tj. między 2 a 28 listopada 2010 r.

16. Każdy z uczestników, aby otrzymać zaproszenie dla 2 osób, jest zobowiązany wypełnić kupon, w którym poda swoje dane tj.: Imię, Nazwisko, Adres, e-mail.

17. Każdy Klient może w trakcie trwania Promocji otrzymać maksymalnie 1 zaproszenia dla 2 osób okazując wcześniej odpowiednią liczbę paragonów lub faktur na łączną kwotę minimum 200,00 zł.

18. Jeden paragon lub faktura na kwotę równą lub większą od 200,00zł, upoważnia do odbioru tylko jednego zaproszenia dla 2 osób.

19. Każdy paragon lub faktura VAT będąca potwierdzeniem dokonania zakupów przed otrzymaniem biletu zostanie na odwrocie oznaczona w punkcie promocyjnym specjalną pieczęcią, aby uniknąć możliwości jego ponownego wykorzystania.

20. Punkt promocyjny znajduje się na pasażu głównym na parterze Galerii Madison.

21. Liczba zaproszeń na koncert jest ograniczona. O przyznaniu zaproszenia na koncert decyduje kolejność zgłoszeń do punktu promocyjnego znajdującego się w GH Madison w trakcie trwania Promocji.

22. Za zakupy dokonane w czasie trwania Promocji, nagrody można odbierać w następujących pulach i terminach:

– piątek 12 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

– niedziela 14 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

– piątek 19 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

– niedziela 21 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

– piątek 16 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

– niedziela 28 listopada 2010 r– 50 zaproszeń dla 2 osób

23. W przypadku, kiedy pula zaproszeń w danym dniu pozostanie niewykorzystana – pozostałe zaproszenia zostaną dodane do puli zaproszeń przewidzianych do dystrybucji w kolejnym dniu.

24. W przypadku wyczerpania liczby zaproszeń dystrybuowanych w danym dniu, Uczestnicy powinni zgłosić się do punktu promocji po odbiór zaproszenia w kolejnym dniu.

25. W przypadku liczby Uczestników większej od liczby dostępnych zaproszeń o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń do punktu promocyjnego.

26. Ostatnim dniem dystrybucji zaproszeń w Promocji będzie 28 listopada 2010 r.

27. Galeria Madison ma prawo zakwestionować otrzymaną nagrodę, jeśli zapisana kwota została zdobyta przez Uczestnika na podstawie paragonu za zakupy, które zostały zwrócone Sprzedawcy.

28. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Galeria Madison Gdańsk dla celów statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)..

29. Za podstawę przyznania nagrody w postaci zaproszenia dla 2 osób może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez Klienta potwierdzone paragonem lub fakturą VAT.

Odbiór nagród

30. Uczestnik w celu odbioru nagrody powinien zgłosić się z paragonem lub fakturą do punktu promocyjnego znajdującego się na pasażu głównym na parterze GH Madison.

31. Punkt promocyjny jest czynny w następujących dniach:
– w piątki 12, 19 i 26 listopada w godzinach od 09.00 do 21.00
– w niedziele 14, 21 i 28 listopada w godzinach od 10.00 do 20.00

32. Nagroda w postaci biletu nie podlega zamianie lub zwrotowi.

Zakończenie w Promocji 7 Urodziny GH MADISON

33. Dniem zakończenia Promocji będzie 28 listopada 2010 r.

34. Promocja może zostać zakończona wcześniej bez podania przyczyny.

35. Czas trwania promocji może zostać wydłużony bez podania przyczyny.

Postanowienia końcowe.

36. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Galeria Madison oraz pracownicy i właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galeria Madison

37. GH Madison zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu będzie zaznaczona w jego treści oraz dostępna na www.madison.gda.pl

38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polecane Implanty Gdańsk