Studia w Trojmieście

0
1557
studia wyższe Gdańsk Gdynia 11
studia wyższe Gdańsk Gdynia 11

Decyzja o podjęciu studiów jest jedną z najważniejszych w życiu. Dziś wyższe wykształcenie jest minimum wymaganym na rynku pracy, staje się przepustką i szansą na lepszą płacę. Niestety konkurencja jest ogromna i odpowiedni wybór kierunku może rzutować na całą przyszłość.

Przed podjęciem decyzji o kierunku studiów warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: Dlaczego chcemy studiować?, Czy robimy to dla siebie, czy raczej kierują nami inne pobudki?

Często zdarza się, że ludzie rozpoczynają studia, bo rodzice tak chcą albo w domu wszyscy mają wyższe wykształcenie. Nie decydują się na naukę z własnej woli, tylko podporządkowują się presji otoczenia. Podobnie jest z osobami, które decydują się na kontynuację nauki, bo „studia są modne”, czy też dlatego, że „wszyscy znajomi poszli na studia”.

Decyzja o rozpoczęciu studiów powinna zostać porządnie przemyślana. Studia nie są roczną przygodą, ale zajmą kilka lat z naszego życia. Warto więc się zastanowić, czy jesteśmy w stanie poświęcić czas, chęci i siły?

Jeżeli przebrnęliśmy przez ten etap i jesteśmy gotowi na podjęcie nauki, musimy zastanowić się, jaki kierunek studiów wybrać i czym się przy tym wyborze kierować?

Uczelnie co roku zasypują „przyszłych studentów” ogromną ofertą edukacyjną, dlatego kluczowa jest wiedza na temat danego kierunku i zawodu, który będzie można po nim wykonywać. Wiedzy na ten temat dostarczą informatory, a także rynek pracy. Obserwując go, można zauważyć na jakie zawody są zapotrzebowania. Nie warto wybierać się na kierunki szczególnie modne, oblężone, bo może się okazać, że konkurencja będzie ogromna, a miejsc pracy mało. Ważne jest też, aby kierować się swoimi zainteresowaniami, ale nie traktować ich za główne kryterium wyboru.

Kolejne pytanie to jakie studia wybrać – dzienne czy zaoczne? W trybie dziennym ciężko będzie podjąć pracę, która pozwoli na uzyskanie doświadczenia, cenionego wśród większości pracodawców. Z kolei studia zaoczne wymagają wiele samodyscypliny i zaparcia, aby pogodzić naukę z pracą.

Coraz popularniejsze stają się studia pierwszego stopnia. Studia I stopnia trwają sześć miesięcy. Po po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata, a w świetle ustawy Polskiej Klasyfikacji Edukacji (PKE), zdobywają wykształcenie wyższe zawodowe. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Popularnymi kierunkami studiów licencjackich w Trójmieście stały się

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Finanse i Rachunkowość Administracja Zarządzanie Logistyka

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia bezpieczeństwo wewnętrzne gdańsk gdynia

Treści programowe to połączenie nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania, a także organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dostarczają wiedzy z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa. Studenci poznają i nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne – Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska.

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne specjalności:

Służby Specjalne i  Policyjne

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • realizować samodzielnie i zespołowo projekty na rzecz bezpieczeństwa publicznego,planować i oceniać pracę agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, żandarmów oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
 • wykorzystać posiadaną gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnychoraz analizy kryminalnej.

Detektywistyka i ochrona osób i mienia

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • skutecznie działać indywidualnie jako detektyw,
 • kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • nadzorować pracę detektywów, pracowników ochrony fizycznej, pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • wykorzystać gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • używać metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego.

Menedżer bezpieczeństwa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osób i grup społecznych, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności.

Finanse i Rachunkowość

studia finanse i rachunkowość gdańsk gdyniaStudia na kierunku Finanse i Rachunkowość to wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Studenci potrafią dokonywać analiz podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych, a także rozumieją przyczyny i skutki występowania tych zjawisk w w skali mikro i makroekonomicznej.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia Finanse i Rachunkowość specjalności:

Finanse i Bankowość

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać podstawowe instrumenty finansowe w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi,
 • wykorzystać nowoczesne techniki w zarządzaniu finansami,
 • analizować rynki finansowe,
 • pozyskiwać środki z instytucji finansowych,
 • samodzielnie przygotowywać plany finansowe i prowadzić działalność gospodarczą.

Rachunkowość

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • samodzielnie pracować i kierować działami finansowo-księgowymi,
 • wykonywać wolny zawód eksperta rachunkowości,
 • weryfikować okresowe sprawozdania finansowe,
 • prowadzić politykę podatkowo-finansową firmy,
 • przeprowadzać analizy sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych.

Administracja

studia administracja gdańsk gdyniaStudia na kierunku Administracja obejmują nauki społeczne, nauki o prawie i o administracji oraz wiedzę ekonomiczną.

Absolwenci wykorzystują wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, rozwiązują problemy zawodowe, posiadają umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługują się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Potrafią prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent kierunku Administracja ma kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Studia Administracja specjalności:

Administracja Celna i Skarbowa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • pracować w sektorze bezpieczeństwa publicznego,
 • praktycznie interpretować przepisy i procedury administracji ogólnej i egzekucyjnej,
 • kierować zespołami ludzkimi,
 • pracować w  organach inspekcji oraz służbach pomocniczych administracji publicznej.

Administracja Regionalna i Europejska

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • pracować w administracji lokalnej i europejskiej, w izbach handlowych, turystycznych i gospodarczych,
 • pozyskiwać środki pomocowe z UE,
 • wykorzystać znajomość zasad organizacji i funkcjonowania UE,
 • promować region i kraj.

Zarządzanie

studia zarządzanie gdańsk gdyniaStudenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie nabywają umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk o prawidłowościach oraz problemach funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów pozwala im samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój, a umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu umożliwiają podejmowanie takich działań, aby jego pozycja na rynku była coraz lepsza.

Studia na kierunku zarządzanie to rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz informacjami.

Absolwenci są wykwalifikowanymi menadżerami, posiadają umiejętności i wiedzę do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Studia zarządzanie specjalności:

International Management 1st level

Gospodarowanie Nieruchomościami

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • zarządzać nieruchomościami,
 • prowadzić obrót i pośrednictwo w zakresie nieruchomości,
 • dokonywać majątkowej wyceny nieruchomości,
 • doradzać na rynku nieruchomości.

Informatyka w Zarządzaniu

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • stosować systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • tworzyć profesjonalne strony internetowe,
 • wykorzystywać metody projektowania i konserwacji baz danych,
 • koordynować tworzenie systemów informatycznych,
 • administrować sieciami komputerowymi,
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych do kierowania firmą,
 • współpracować z firmami informatycznymi w zakresie planowania i realizacji informatyzacji przedsiębiorstwa,
 • programować w wybranych językach wysokiego poziomu.

Psychologia w Biznesie

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • stosować metody i techniki psychologiczne,
 • skutecznie kierować pracownikami,
 • efektywnie organizować czas pracy podwładnych.

Zarządzanie Finansami

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • samodzielnie przygotować plany finansowe,
 • pozyskiwać środki z instytucji międzynarodowych,
 • wykazywać możliwości finansowania projektów,
 • prowadzić w Polsce inwestycje firm zagranicznych,
 • pracować w instytucjach bankowych i finansowych, firmach doradztwa finansowego, działach przeprowadzających operacje finansowe.

Zarządzanie Projektem

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności nowatorskiego zarządzania do wymagań dynamicznego i konkurencyjnego rynku, w którym niezbędnym narzędziem jest wykorzystywanie nowoczesnych metod i narzędzi projektowania,
 • pracować zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak również w dużych firmach i korporacjach.
 • nabyta wiedza pozwoli również na zarządzanie własną organizacją.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • opracowywać koncepcje rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa,
 • tworzyć plany biznesowe,
 • opracowywać plany marketingowe,
 • prowadzić własną firmę,
 • pracować w działach rozwoju, planowania i doskonalenia organizacji przedsiębiorstw.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firm,
 • tworzyć i stosować systemy motywacyjne,
 • oceniać potrzeby szkoleniowe,
 • planować długofalową politykę personalną firm.

Logistyka

studia logistyka gdańsk gdyniaStudia na kierunku Logistyka to metody zarządzania procesami przepływu surowców od miejsc produkcji oraz składowania wyrobów gotowych do miejsc finalnej konsumpcji, z uwzględnieniem złożoności zadań oraz problemów wymagających rozwiązania w procesie decyzyjnym.

Studenci kierunku Logistyka podczas wykładów i ćwiczeń poznają m.in. zagadnienia zarządzania, logistyki zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, ekologistyki, inżynierii systemów i analizy systemowej. Baza teoretyczna obejmuje dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, ekonomika transportu, finanse i rachunkowość oraz marketing), humanistycznych (prawo, etyka zawodowa, podstawy psychologii, socjologia), rozwijających umiejętności analityczne (matematyka, statystyka), a także zastosowanie narzędzi informatycznych ( technologia informacyjna i informatyka w logistyce).

Studia Logistyka specjalności:

Logistyka Międzynarodowa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać narzędzia zarządzania logistyką,
 • zarządzać łańcuchem dostaw w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
 • projektować procesy zaopatrzenia, produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów,
 • podejmować decyzje w zakresie transportu i składowania,
 • decydować o konfiguracji systemów logistycznych w przedsiębiorstwie prowadzącym operacje zagraniczne.

Spedycja

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • obsłużyć zlecenie spedycyjne
 • wypełnić dokumenty spedycji międzynarodowej
 • organizować łańcuchy spedycji międzynarodowej
 • przygotować transakcje w handlu zagranicznym
 • przygotować odprawę celną towarów
 • organizować transport ładunków niebezpiecznych
 • kalkulować dochody i koszty procesów spedycyjnych

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia II stopnia trwają 4 semestry. Ich absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a także dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.