LOTERIA GALERIA PRZYMORZE GDAŃSK

0
1838

loteria galeria przymorze gdańsk

Zrób zakupy w Galerii Przymorze i wygraj cenne nagrody

Pula nagród w Loterii wynosi 52.120,80 zł. ( bony towarowe, sprzęt RTV AGD, wycieczki,  samochód )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Galeria Przymorze

Super loteria

1. Organizator i czas trwania loterii

1.1.   Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Super loteria”, zwanej dalej „Loterią” jest „Immogdańsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289549 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 22 września 2009r. i trwać będzie do dnia 5 lutego 2010 r.

1.3. Terytorium Loterii jest obszar Województwa Pomorskiego, Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”).

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 4, poz. 27 z późn.zm.).

2. Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. Regulaminu („Uczestnik”).

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, a także pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego oraz członkowie ich rodzin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. Regulaminu, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1. Loteria odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego „Galeria Przymorze” położonego w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 1, w dalszej części „Centrum Handlowe”.

3.2. W okresie od dnia 22 września 2009r. do 3 stycznia 2010r. w godzinach otwarcia Centrum Handlowego to jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, w niedzielę od 10:00 do 20:00, a w dniach losowania do godziny 16:50, w punktach handlowych lub usługowych znajdujących się w Centrum Handlowym, będą wydawane w zamian za dokonane zakupy kupony uprawniające do wzięcia udziału w Loterii („Kupon”). Do otrzymania Kuponu nie uprawniają zakupy dokonane w hipermarkecie E.Leclerc.  Jednocześnie Kupony będą wydawane nie dłużej niż do chwili wyczerpania ich nakładu. W przypadku wyczerpania nakładu Kuponów przed końcem któregokolwiek etapu Loterii Uczestnicy zostaną poinformowani o niniejszym fakcie przed dokonaniem zakupów.

3.3. Dystrybuowanie Kuponów odbywać się będzie w 3 oddzielnych etapach. W każdym z etapów dystrybuowany będzie inny rodzaj Kuponu.

3.4. Etap 1 obejmuje okres od dnia 22 września 2009 roku do dnia 25 października 2009 roku, etap 2 obejmuje okres od dnia 26 października 2009 roku do dnia 29 listopada 2009 roku, etap 3 obejmuje okres od dnia 30 listopada 2009 roku do dnia 3 stycznia 2010 roku.

3.5. Ponadto w okresie od 22 września 2009 roku do dnia 3 stycznia 2010r. na terenie Centrum Handlowego przy delikatesach Krakowski Kredens, znajdować się będzie urna, do której wrzucane będą Kupony („Urna”).

3.6. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Loterii powinien dokonać w punkcie handlowym lub usługowym zakupu dowolnych towarów lub usług za dowolną kwotę, a następnie odebrać Kupon, który należy wypełnić wpisując swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, zgodny z adresem podanym w dokumencie potwierdzającym tożsamość, numer telefonu w przypadku jego posiadania oraz podpisać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wypełniony odręcznie i czytelnie Kupon należy wrzucić do Urny. W trakcie jednego podejścia do kasy Uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden Kupon niezależnie od ilości transakcji dokonanych w trakcie tego podejścia do kasy.

3.7. Do Urny należy wrzucać wypełnione prawidłowo i we wszystkich polach pismem ręcznym Kupony aktualnie obowiązujące w danym etapie i tak:

3.7.1. Od dnia 22 września 2009r. do dnia 25 października 2009 roku do godziny 16:50 należy wrzucać Kupony, dystrybuowane w etapie 1.

3.7.2. Od dnia 26 października 2009 roku do dnia 29 listopada 2009 roku do godziny   16:50 należy wrzucać Kupony, dystrybuowane w etapie 2.

3.7.3. Od dnia 30 listopada 2009 roku do dnia 3 stycznia 2010 roku do godziny 16:50 należy wrzucać Kupony, dystrybuowane w etapie 3. Na każdym Kuponie znajdować się będzie informacja w którym etapie Loterii Kupon może zostać wykorzystany wraz z datami ważności Kuponu zgodnymi z datami obowiązywania poszczególnych etapów Loterii.

3.8. W dniu 25 października 2009r., 29 listopada 2009r. i 3 stycznia 2010r. o godzinie 17:00 na parterze Centrum Handlowego przy strefie restauracyjnej odbędzie się losowanie zwycięskiego Kuponu spośród Kuponów znajdujących się w Urnie, w ten sposób że:

3.8.1. W losowaniu, które odbędzie się w dniu 25 października 2009r. o godzinie 17:00   mogą wziąć udział Kupony, dystrybuowane w ramach etapu 1.

3.8.2. W losowaniu, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2009r. o godzinie 17:00 mogą  wziąć udział Kupony, dystrybuowane w ramach etapu 2.

3.8.3. W losowaniu, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2010r. o godzinie 17:00 mogą wziąć udział Kupony, dystrybuowane w ramach etapu 3.

3.9. Ponadto w dniu 3 stycznia 2010 roku niezwłocznie po zakończeniu losowania, o którym mowa w pkt. 3.8.3. powyżej, spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do Urny w okresie od 22 września 2009 r. do dnia 3 stycznia 2010 roku zostanie przeprowadzone losowanie nagrody, o której mowa w pkt 3.14.

3.10. Po przeprowadzeniu losowania, o którym mowa w pkt od 3.8.1. do 3.8.2. powyżej Urna będzie każdorazowo opróżniana, a Kupony będą przechowywane w biurze zarządu Centrum Handlowego. W dniu 3 stycznia 2010 roku, w celu przeprowadzenia losowania, o którym mowa w pkt 3.9. powyżej, do Urny w której znajdować się będą Kupony dystrybuowane w etapie 3, zostaną dołączone wszystkie Kupony zebrane w każdym z wcześniejszych etapów trwania Loterii.

3.11. Nagrodami w losowaniu, o którym mowa w pkt 3.8.1. są:

3.11.1. 6 kompletów bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na warunkach w nim określonych, o wartości 100 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.11.2. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na warunkach w nim określonych, o wartości 200 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.11.3. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na warunkach w nim określonych, o wartości 500 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.11.4. Zmywarka Siemens, o wartości 1.699,90 zł;

3.12. Nagrodami w losowaniu, o którym mowa w pkt 3.8.2. są:

3.12.1. 6 kompletów bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na    warunkach w nim określonych, o wartości 100 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.12.2. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na warunkach w nim określonych, o wartości 200 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.12.3. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na     warunkach w nim określonych, o wartości 500 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.12.4. 1 voucher Biura Podróży Nieznane Kontynenty z siedzibą w Mrokowie, przy ul. Marii Świątkiewicz 6, uprawniający do nabycia wycieczki na warunkach określonych na voucherze o wartości 2.500 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278 zł o łącznej wartości 2.778 zł.

3.13. Nagrodami w losowaniu, o którym mowa w pkt 3.8.3. są:

3.13.1. 6 kompletów bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na    warunkach w nim określonych, o wartości 100 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.13.2. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na warunkach w nim określonych, o wartości 200 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.13.3. 4 komplety bonów towarowych do wykorzystania w sklepie E. Leclerc Gdańsk, na     warunkach w nim określonych, o wartości 500 zł każdy w nominałach 50 zł;

3.13.4. telewizor SAMSUNG LE 46A551 o wartości 3.699,90 zł wraz z nagrodą pieniężną w    wysokości 411 zł o łącznej wartości 4.110.90 zł.

3.14. Nagrodą w losowaniu, o którym mowa w pkt 3.9. jest samochód osobowy marki Peugot 107 happy, 3 drzwiowy, 68 KM o wartości 29.999,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3.333 zł o łącznej wartości 33.332 zł.

3.15. Pula nagród w Loterii wynosi 52.120,80 zł.

3.16. Losowanie każdej z nagród będzie prowadzone w kolejności odpowiadającej kolejności wymienienia nagród w pkt od 3.11. do 3.13. powyżej.

3.17. Losowanie każdej z nagród prowadzone jest do momentu wylosowania Kuponu i zwycięzcy spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem.

3.18. W losowaniu biorą udział wyłącznie Kupony prawidłowo wypełnione oraz spełniające pozostałe warunki określone Regulaminem. W przypadku wylosowania Kuponu nie spełniającego warunków określonych w Regulaminie lub należącego do osoby której Kupon został wcześniej wylosowany w trakcie tego losowania, losowanie takiego Kuponu zostaje unieważnione, a losowanie jest kontynuowane, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.

3.19. Uczestnicy loterii wypełniając Kupon i podpisując zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażają zgodę, na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926z późn.zm.)

3.20. W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.

4. Odbiór nagrody

4.1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Loterii bezpośrednio w trakcie losowań o których mowa w pkt 3.8. i 3.9. Regulaminu.

4.2. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność Uczestnika w trakcie losowania. Imię i nazwisko wylosowanej osoby będzie wyczytywane trzykrotnie w odstępach dwuminutowych. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do osoby prowadzącej losowanie w ciągu trzech minut od ostatniego wyczytania losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany Uczestnik spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie.

4.3. Zwycięzca zobowiązany jest przed odbiorem nagrody okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz podpisać protokół odbioru nagrody, w którym potwierdza, że nie jest osobą wymienioną w pkt 2.2. Regulaminu, a zatem mógł wziąć udział w Loterii, a także podać następujące dane niezbędne do jego sporządzenia: imię i nazwisko, adres zameldowania zgodny z podanym w dokumencie tożsamości, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości.

4.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

4.5. Nagrody w niniejszej Loterii zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

4.6. W przypadku nagrody w postaci samochodu, o którym mowa w pkt 3.9. powyżej dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu wraz z samochodem i kluczykami zostaną wydane zwycięzcy bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania. Rejestracja samochodu oraz jego ubezpieczenie następuje na koszt zwycięzcy.

4.7. Pozostałe nagrody wymienione w niniejszym regulaminie zostaną również wydane zwycięzcom bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania.

4.8. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają własnością Organizatora.

5. Komisja

5.1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wyda regulamin jej działania.

5.2. W skład komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

5.3. Komisja nadzorować będzie wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.4. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie trwania Loterii, nie później jednak niż do dnia 18 stycznia 2010r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 22 stycznia 2010r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona przed 18 stycznia 2010r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 22 stycznia 2010r.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres:

„Immogdańsk” Sp. z o.o.
ul. Obrońców Wybrzeża 1
80 – 398 Gdańsk
z dopiskiem „Super Loteria”

6.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 5 lutego 2010r.

6.5. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6.6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.7. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Centrum Handlowego oraz na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.galeriaprzymorze.eu

7.2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.3. Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.

7.4. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr PPP/460-291/09/12

GALERIA PRZYMORZE GDAŃSK