Studia w Trojmieście

0
48
Studia wyższe Gdańsk Gdynia
Studia wyższe Gdańsk Gdynia

Decyzja o podjęciu studiów jest jedną z najważniejszych w życiu. Dziś wyższe wykształcenie jest minimum wymaganym na rynku pracy, staje się przepustką i szansą na lepszą płacę. Niestety konkurencja jest ogromna i odpowiedni wybór kierunku może rzutować na całą przyszłość.

Przed podjęciem decyzji o kierunku studiów warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: Dlaczego chcemy studiować?, Czy robimy to dla siebie, czy raczej kierują nami inne pobudki?

Często zdarza się, że ludzie rozpoczynają studia, bo rodzice tak chcą albo w domu wszyscy mają wyższe wykształcenie. Nie decydują się na naukę z własnej woli, tylko podporządkowują się presji otoczenia. Podobnie jest z osobami, które decydują się na kontynuację nauki, bo „studia są modne”, czy też dlatego, że „wszyscy znajomi poszli na studia”.

Decyzja o rozpoczęciu studiów powinna zostać porządnie przemyślana. Studia nie są roczną przygodą, ale zajmą kilka lat z naszego życia. Warto więc się zastanowić, czy jesteśmy w stanie poświęcić czas, chęci i siły?

Jeżeli przebrnęliśmy przez ten etap i jesteśmy gotowi na podjęcie nauki, musimy zastanowić się, jaki kierunek studiów wybrać i czym się przy tym wyborze kierować?

Uczelnie co roku zasypują „przyszłych studentów” ogromną ofertą edukacyjną, dlatego kluczowa jest wiedza na temat danego kierunku i zawodu, który będzie można po nim wykonywać. Wiedzy na ten temat dostarczą informatory, a także rynek pracy. Obserwując go, można zauważyć na jakie zawody są zapotrzebowania. Nie warto wybierać się na kierunki szczególnie modne, oblężone, bo może się okazać, że konkurencja będzie ogromna, a miejsc pracy mało. Ważne jest też, aby kierować się swoimi zainteresowaniami, ale nie traktować ich za główne kryterium wyboru.

Kolejne pytanie to jakie studia wybrać – dzienne czy zaoczne? W trybie dziennym ciężko będzie podjąć pracę, która pozwoli na uzyskanie doświadczenia, cenionego wśród większości pracodawców. Z kolei studia zaoczne wymagają wiele samodyscypliny i zaparcia, aby pogodzić naukę z pracą.

Coraz popularniejsze stają się studia pierwszego stopnia. Studia I stopnia trwają sześć miesięcy. Po po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata, a w świetle ustawy Polskiej Klasyfikacji Edukacji (PKE), zdobywają wykształcenie wyższe zawodowe. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Popularnymi kierunkami studiów licencjackich w Trójmieście stały się

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Finanse i Rachunkowość Administracja Zarządzanie Logistyka

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia bezpieczeństwo wewnętrzne gdańsk gdynia

Treści programowe to połączenie nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania, a także organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dostarczają wiedzy z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa. Studenci poznają i nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne – Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska.

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne specjalności:

Służby Specjalne i  Policyjne

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • realizować samodzielnie i zespołowo projekty na rzecz bezpieczeństwa publicznego,planować i oceniać pracę agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, żandarmów oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
 • wykorzystać posiadaną gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnychoraz analizy kryminalnej.

Detektywistyka i ochrona osób i mienia

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • skutecznie działać indywidualnie jako detektyw,
 • kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • nadzorować pracę detektywów, pracowników ochrony fizycznej, pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • wykorzystać gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • używać metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego.

Menedżer bezpieczeństwa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osób i grup społecznych, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności.

Finanse i Rachunkowość

studia finanse i rachunkowość gdańsk gdyniaStudia na kierunku Finanse i Rachunkowość to wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Studenci potrafią dokonywać analiz podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych, a także rozumieją przyczyny i skutki występowania tych zjawisk w w skali mikro i makroekonomicznej.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia Finanse i Rachunkowość specjalności:

Finanse i Bankowość

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać podstawowe instrumenty finansowe w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi,
 • wykorzystać nowoczesne techniki w zarządzaniu finansami,
 • analizować rynki finansowe,
 • pozyskiwać środki z instytucji finansowych,
 • samodzielnie przygotowywać plany finansowe i prowadzić działalność gospodarczą.

Rachunkowość

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • samodzielnie pracować i kierować działami finansowo-księgowymi,
 • wykonywać wolny zawód eksperta rachunkowości,
 • weryfikować okresowe sprawozdania finansowe,
 • prowadzić politykę podatkowo-finansową firmy,
 • przeprowadzać analizy sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych.

Administracja

studia administracja gdańsk gdyniaStudia na kierunku Administracja obejmują nauki społeczne, nauki o prawie i o administracji oraz wiedzę ekonomiczną.

Absolwenci wykorzystują wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, rozwiązują problemy zawodowe, posiadają umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługują się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Potrafią prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent kierunku Administracja ma kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Studia Administracja specjalności:

Administracja Celna i Skarbowa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • pracować w sektorze bezpieczeństwa publicznego,
 • praktycznie interpretować przepisy i procedury administracji ogólnej i egzekucyjnej,
 • kierować zespołami ludzkimi,
 • pracować w  organach inspekcji oraz służbach pomocniczych administracji publicznej.

Administracja Regionalna i Europejska

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • pracować w administracji lokalnej i europejskiej, w izbach handlowych, turystycznych i gospodarczych,
 • pozyskiwać środki pomocowe z UE,
 • wykorzystać znajomość zasad organizacji i funkcjonowania UE,
 • promować region i kraj.

Zarządzanie

studia zarządzanie gdańsk gdyniaStudenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie nabywają umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk o prawidłowościach oraz problemach funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów pozwala im samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój, a umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu umożliwiają podejmowanie takich działań, aby jego pozycja na rynku była coraz lepsza.

Studia na kierunku zarządzanie to rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz informacjami.

Absolwenci są wykwalifikowanymi menadżerami, posiadają umiejętności i wiedzę do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Studia zarządzanie specjalności:

International Management 1st level

Gospodarowanie Nieruchomościami

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • zarządzać nieruchomościami,
 • prowadzić obrót i pośrednictwo w zakresie nieruchomości,
 • dokonywać majątkowej wyceny nieruchomości,
 • doradzać na rynku nieruchomości.

Informatyka w Zarządzaniu

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • stosować systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • tworzyć profesjonalne strony internetowe,
 • wykorzystywać metody projektowania i konserwacji baz danych,
 • koordynować tworzenie systemów informatycznych,
 • administrować sieciami komputerowymi,
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych do kierowania firmą,
 • współpracować z firmami informatycznymi w zakresie planowania i realizacji informatyzacji przedsiębiorstwa,
 • programować w wybranych językach wysokiego poziomu.

Psychologia w Biznesie

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • stosować metody i techniki psychologiczne,
 • skutecznie kierować pracownikami,
 • efektywnie organizować czas pracy podwładnych.

Zarządzanie Finansami

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • samodzielnie przygotować plany finansowe,
 • pozyskiwać środki z instytucji międzynarodowych,
 • wykazywać możliwości finansowania projektów,
 • prowadzić w Polsce inwestycje firm zagranicznych,
 • pracować w instytucjach bankowych i finansowych, firmach doradztwa finansowego, działach przeprowadzających operacje finansowe.

Zarządzanie Projektem

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności nowatorskiego zarządzania do wymagań dynamicznego i konkurencyjnego rynku, w którym niezbędnym narzędziem jest wykorzystywanie nowoczesnych metod i narzędzi projektowania,
 • pracować zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak również w dużych firmach i korporacjach.
 • nabyta wiedza pozwoli również na zarządzanie własną organizacją.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • opracowywać koncepcje rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa,
 • tworzyć plany biznesowe,
 • opracowywać plany marketingowe,
 • prowadzić własną firmę,
 • pracować w działach rozwoju, planowania i doskonalenia organizacji przedsiębiorstw.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firm,
 • tworzyć i stosować systemy motywacyjne,
 • oceniać potrzeby szkoleniowe,
 • planować długofalową politykę personalną firm.

Logistyka

studia logistyka gdańsk gdyniaStudia na kierunku Logistyka to metody zarządzania procesami przepływu surowców od miejsc produkcji oraz składowania wyrobów gotowych do miejsc finalnej konsumpcji, z uwzględnieniem złożoności zadań oraz problemów wymagających rozwiązania w procesie decyzyjnym.

Studenci kierunku Logistyka podczas wykładów i ćwiczeń poznają m.in. zagadnienia zarządzania, logistyki zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, ekologistyki, inżynierii systemów i analizy systemowej. Baza teoretyczna obejmuje dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, ekonomika transportu, finanse i rachunkowość oraz marketing), humanistycznych (prawo, etyka zawodowa, podstawy psychologii, socjologia), rozwijających umiejętności analityczne (matematyka, statystyka), a także zastosowanie narzędzi informatycznych ( technologia informacyjna i informatyka w logistyce).

Studia Logistyka specjalności:

Logistyka Międzynarodowa

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • wykorzystać narzędzia zarządzania logistyką,
 • zarządzać łańcuchem dostaw w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
 • projektować procesy zaopatrzenia, produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów,
 • podejmować decyzje w zakresie transportu i składowania,
 • decydować o konfiguracji systemów logistycznych w przedsiębiorstwie prowadzącym operacje zagraniczne.

Spedycja

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

 • obsłużyć zlecenie spedycyjne
 • wypełnić dokumenty spedycji międzynarodowej
 • organizować łańcuchy spedycji międzynarodowej
 • przygotować transakcje w handlu zagranicznym
 • przygotować odprawę celną towarów
 • organizować transport ładunków niebezpiecznych
 • kalkulować dochody i koszty procesów spedycyjnych

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia II stopnia trwają 4 semestry. Ich absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a także dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.

Zależy Ci na rzetelnym tłumaczeniu ważnych treści? Poznaj ofertę biura tłumaczeń B&S z Trójmiasta!

Biuro tłumaczeń B&S

Tłumaczenia wierzytelne Gdańsk Gdynia Trójmiasto

Tłumaczenia ustne Gdańsk Gdynia Trójmiasto

Tłumaczenia techniczne Gdańsk Gdynia

Tłumaczenia medyczne Gdańsk Gdynia

Tłumaczenie dokumentów Gdańsk Gdynia

Tłumaczenie dokumentów samochodowych Gdańsk Gdynia

Tłumaczenie materiałów marketingowych

Tłumacz na ślub Gdańsk Gdynia Tłumaczenia u notariusza Gdańsk Gdynia

Więcej o Biurze tłumaczeń B&S znajdziesz tutaj:

Potrzebujesz pomocy rzetelnego tłumacza?Zapoznaj się z ofertą Translator.pl!

Potrzebujesz dobrego tłumacza przysięgłego z Trójmiasta? Wybierz biuro tłumaczeń Translator!

Szukasz dobrego tłumacza w Trójmieście? Sprawdź ofertę firmy Translator!

Translator.pl – najlepsze biuro tłumaczeń w Trójmieście

Potrzebujesz tłumacza, który będzie towarzyszył Ci w ważnym spotkaniu czy uroczystości? Skorzystaj z usług Translator.pl!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here